Jdi na obsah Jdi na menu
 


EVROPSKÁ UNIE - 27 členských zemí

 

      9.5.1950 předložil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman (zv. Otec Evropy, * 29.6.1886 Clausen, Lucembursko, + 4.9.1963 Chazelles u Mét ve Francii) Schumanův plán (Schumanova deklarace) o Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO), zvaná Montánní unie (mont = hora).
      6 států uzavřelo v roce 1951 Pařížskou smlouvu, která vstoupila v platnost v roce 1952. Na základě Římské smlouvy v roce 1957 vzniklo 1.1.1958 Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). 1.7.1967 se sloučila tři společenství (ESUO, EHS a Euratom) do Evropského společenství (ES).

 

EU = zakládající členové 1950/1952: 

Belgie (Belgické království, B) 1950/1952, euro

Bulharsko (Bulharská republika, BG) 2007, leva

Česká republika (CZ) 2004, česká koruna

Dánsko (Dánské království, DK) 1973, dánská koruna

Estonsko (Estonská republika, EST) 2004, euro

Finsko (Finská republika, FIN) 1995, euro

Francie (Francouzská republika, F) 1950/1952, euro

Chorvatsko (Chorvatská republika, HR) 2013, kuna

Irsko (Irská republika, IRL) 1993, euro

Itálie (Italská republika, I) 1950/1952, euro   

Kypr (Kyperská republika, CY) 2004, euro

Litva (Litevská republika, LT) 2004, euro

Lotyšsko (Lotyšská republika, LV) 2004, euro

Lucembursko (Lucemburské velkovévodství, L) 1950/1952, euro

Maďarsko (Maďarská republika, H) 2004, forint

Malta (Maltská republika, M) 2004, euro

Německo (Spolková republika Německo, D) 1950/1952, euro

Nizozemí (Nizozemské království, NL) 1950/1952, euro

Polsko (Polská republika, PL) 2004, zloty

Portugalsko (Portugalská republika, P) 1986, euro

Rakousko (Rakouská republika, A) 1995, euro

Rumunsko (RO) 2007, leu

Řecko (Řecká republika, GR) 1981, euro

Slovensko (Slovenská republika, SK) 2004, euro

Slovinsko (Slovinská republika, SLO) 2004, euro

Španělsko (Španělské království, E)1986, euro

Švédsko (Švédské království, S) 1995, švédská koruna

-----------------------------------------------------------------

Velká Británie (Spojené království Velké Británie a Severního Irska, GB) 1973, libra šterlingů.
      29.3.2017 zahájila Velká Británie odchod z EU do dvou let.

-----------------------------------------------------------------

Vatikán (SCV) není s EU v celní unii, ani není v Schengenském prostoru. Má otevřené hranice. V roce 2002 podepsal Vatikán smlouvu s EU o ražbě vlastních euromincí, euro

-----------------------------------------------------------------

Grónsko (autonomní část Dánska, DK) člen EU v letech 1973 - 1985

-----------------------------------------------------------------

 

Symboly Evropské unie

Den Evropy: 9. květen - zvaný Schumanův den. V roce 1950 předložil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman plán mírové spolupráce v Evropě s návrhem na vznik evropské organizace k zajištění míru v Evropě. Tato deklarace dala vznik ESUO (evropské společenství uhlí a oceli), později EHS i EU. V roce 1985 byl Den Evropy přijat na summitu Evropské desítky v Miláně..

 

Motto: In varietate concordia - V různosti společná  (v češtině bývá uveden nesprávný překlad: Jednota v rozmanitosti tj. una in diversitate).

 

Vlajka: modrý list, uprostřed 12 zlatých hvězd do kruhu. Symbol Panny Marie.
      Autor Arsene Heitz (* 20.9.1908 Štrasburk, + 1989) byl inspirován textem z knihy Zjevení sv. Jana (Apokalypsa): Žena s korunou s dvanácti hvěz (Zj 12,1.). Heintz byl malíř obrazů s květinami a poštovní úředník Evropské komise. V pořadí byl 21 autorem ze 101 navrhovatelů Evropské vlajky.
      Vlajku vytvořil ve spolupráci s Paulem Maria Gabrielelm Levym (*27.11.191 Ixelles, Holandsko, + 16.8.2002 Saint-Ode, Belgie). Lévy byl novinářem a profesorem na Katolické univerzitě v Lovani. V radě Evropy byl ředitelem pro tisk a komisařem pro výběr evropské vlajky.
      8.12. (slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie) 1955 vlajku přijalo ESUO a poprvé zavlála 13.12.1955. EHS přijalo vlajku v roce 1987.
      12 hvězd na vlajce je vykládáno jako symbol dokonalosti, roku, hodin a 12 států z roku 1986.

 

Evropská hymna: Slova 1785 Friedrich Schiller Óda na radost (něm. Ode an die Freude). Hudba 1823 Ludwig van Beethoven, .
      Hudba schválena Radou Evropy v roce 1972. Text 2003 Peter Roland, prof. na Evropské akademii ve Vídni. 2.2.2004 předložil text předsedovi EK Romanu Prodimu.

      13.12.2007 byla podepsána Lisabonská smlouva, která nahradila Maastrichtskou smlouvu ze 7.2.1992. V Lisabonské smlouvě nejsou uvedeny symboly Evropské unie. K Lisabonské smlouvě bylo připojeno prohlášení, ve kterém 16 členských států uznává symboly Evropské unie. Česká republika mezi nimi není.

 

        latinský text             

     Est Europa nunc unita  
     et unita maneat ;      
     una in diversitate     
     pacem mundi augeat.  

 

    Semper regant in Europa  
     fides et iustitia        
     et libertas populorum  
     in maiore patria.         

 

     Cives, floreat Europa,   
     opus magnum vocat vos. 
     Stellae signa sunt in caelo  
     aureae, quae iungant nos. 

       český text      

    Evropa je nyní jedna 
    a jednotná vydrží,           
    v různosti společně celá    
    pokoj světa rozmnoží.    

 

    V Evropě jen stále vládne
    spravedlnost a víra 
    a svoboda všem národům 
    velikou vlast otvírá.          

 

    Občané vzkvétá Evropa,
    velké dílo volá vás.   
    Zlaté hvězdy na nebesích, 
    symbol, který spojil nás.  

 

doslovný překlad

Je Evropa nyní jednotná
a jednotná vydrží,
společně v různosti
pokoj světa rozmnoží.
     
Vždy vládne v Evropě
víra a spravedlnost
a svoboda národů
ve veliké vlasti.
     
 Občané vzkvétá Evropa
dílo velké volá vás.
Hvězdy znamením jsou na nebi
zlaté, které spojili nás.

-----------------------------------------------------------------

(hudba Ludwig van Beethoven Óda na radost 1823, text Fridricha Schillera z r. 1785, premiéra 7.5.1824.)
      Tvůrce stvořil člověka vnitřně i vnějškově svobodného a sbratřil ho s druhými v lásce k plnému životu.

 

Český text (1., 4. a 5.sloka)

Nad radost nic v světě není, budiž chvála radosti,
vstupujeme opojeni ve tvé svaté království.
Tvoje kouzlo spojí s klidem to co kletba rozetla,
bratry budou všichni lidé, kde tvé něžné křídlo vlá.
     

Chvalme radost, dceru ráje, božskou jiskru, krásu krás,
radost, pramen svatý chvalme, v blaha říši vítá nás.
Její kouzlo spojí znovu, co rozdělil přísný čas,
stávají se z lidí bratři, kde radosti hřímá hlas.

Miliony v náruč jednu, pokoj, políbení všem,
k Otci, co dlí v nadehvězdnu, sbratřením svým dospějem.

------------------------------------------------------------

 

Překlad podle německého originálu

Radosti, ty jiskro boží, dcero, již nám ráj dal sám!
Srdce vzňaté žárem touží, nebeský tvůj krásy chrám.
Kouzlo tvé teď opět víže, co kdy čas tak dělil rád,
zástup lidstva sbratřen blíže cítí van tvých křídel vát.
     

Komu štěstí v žití přálo, v příteli že štít svůj máš,
komu věrnou ženu dalo, mísit pojď se v jásot náš!
Sám byť jenom jednu duši svojí na tom světě zval!
V díle tom kdo nezdar tuší, od nás ber se s pláčem dál!
     

Radost každá bytost sáti, přírodo, chce z ňader tvých;
zlý a dobrý chce se bráti v jejích stopách růžových.
Révy žár nám, pocel smavý, na smrt věrný přítel dán;
vášně plam dán červu žhavý, světlý cherub dlí, kde Pán.
     

Dál, jak jeho slunci roje nebes modrou nádherou,
jak by rek šel směle v boje, spějte, bratři cestou svou.
V náruč spějte, milióny! Zlíbat svět kéž dáno nám!
Dobrý Otec zří z mlh clony. Bratři! Hvězd kde žárný stan.
  

Dlíte v prachu, milióny? V bázni Tvůrce tuší svět?
V záři ční tam božské trůny. Pátrej, hvězd kde bezpočet!

                                           (překlad Pavel Eisner)

 

------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 

Světská evropská titulatura
=====================

Titul císař a car je z latinského slova Caesar (ca esa r ), výslovnost Késar, řecky Kaisar, německy Kaiser (Kaisr). Původně vlastní jméno Gaia Julia Caesara (12.7.100 př. Kr.-15.3. 44 př. Kr.).

Titul král vznikl ze starogermánského karols, karlas, karls = mocný král, silný, svobodný sedlák, majitel polností, silou mocný chlap, muž.
      Jako vlastní jméno ho měl francký panovník a první císař obnovené Římské říše 768 – 814, sv. Karel I. Veliký.
      Z německého kuning - könig. Kuni znamenalo rod, kuning byl člověk pocházející ze vznešeného rodu. Anglicky king.
      V maďarštině, slovanských a baltských jazycích byl titul král odvozen z Karlova jména - česky král, slovensky kráľ, polsky król (krul), rusky король (koroľ), maďarsky király.

Titul kníže je slovanské označení panovníka = kniěž, kniěža (kněz), který byl zároveň nejvyšším knězem svých božstev.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Někteří panovníci v Evropě dostali tyto dědičné tituly:
     

Nejkřesťanštější král Francie
král Pipin Krátký od 91. pp. Zachariáše (741–752).
     

Apoštolský král Uher (Maďarska)
sv. Štěpán I. Uherský od 140. pp. Silvestra II. v r. 1000.
     

Obránce víry (defensor fidei)
král Anglie Jindřich VIII. Tudor od 218. pp. Lva X.(1513 – 1521), v letech 1517–1534. Titul dostal v r. 1521 za obhajobu katolické víry proti Lutherovi.
     

Nejvěrnější král
král Portugalska Jan V. od 248. pp. Benedikta XIV. v r. 1748.
     

Katolický král
král Španělska Ferdinand II. Aragonský od 215. pp. Alexandra VI. v r. 1499.
     

Pravověrný král
král Polska Jan III. Sobieski od 241. pp. bl. Inocence XI. v r. 1683.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

císař, císařovna (lat. caesar) - Císařské Veličenstvo

car (lat. caesar), carevna - Císařské Veličenstvo, Carské Veličenstvo

arcivévoda, arcivévodkyně - Císařská Výsost

carevič (následník trůnu) - Císařská Výsost, Carská Výsost

velkokníže, velkokněžna - Císařská Výsost, Carská Výsost

král, královna - Královské Veličenstvo

princ, princezna - Královská Výsost (princ, princezna = titul potomků císaře, krále, velkovévody, vévody, knížete, hraběte).
        Infant, infantka = titul španělských a portugalských královských princů a princezen.

velkovévoda, velkovévodkyně - Královská Výsost

vévoda, vévodkyně - Výsost

titulární vévoda - Jasnost

kníže, kněžna - Jasnost

markýz, markýza (Anglie) - Jasnost

hrabě, hraběnka - Excelence

vikomt - Excelence

baron, baronka - Excelence, svobodný pán = liber baro - baron, doslova svobodný služebník panovníka

baronet - Sir

rytíř (titul nižší šlechty) - pán

zeman - pán

------------------------------------------------------------------------------

 

Titulatura v arabských a asijských zemích
     

sultán (arab. pán) v arabských zemích na úrovni krále

padišáh (král králů, jiný titul pro císaře a krále v islámských zemích)

šáh -  král

chalífa (kalif = arabsky – nástupce Mohameda, duchovní hlava islámu), arabský panovník

maharádža, maharání (indický titul pro krále a královnu)

rádža, rání (indický titul pro knížete a kněžnu)

emír (arabský panovník na úrovni knížete)

chán, středověký mongolský panovník na úrovni krále

================================================

 

České akademické tituly

 

Akademické tituly

Bc. · BcA. · ICDr. · Ing. · Ing. arch. · JUDr. · MDDr. / MSDr. · Mgr. · MgA. · MUDr. · MVDr. · PaedDr. · PharmDr. · PhDr. · PhMr. · RCDr. · RNDr. · RTDr. · RSDr. · ThDr. · ThLic.

 

Akademicko-vědecké tituly

akad.  ·  CSc. · Dr. · DrSc. · DSc. · Ph.D. · Th.D.

 

Vědecko-pedagogické tituly

doc. · prof.

 

Čestné tituly

dr. h. c.
 

 

Akademické tituly

při vystudování více vysokých škol může absolvent používat všechny dosažené tituly, podle Ústavu pro jazyk český AVČR se mohou psát před i za jménem a to tak, že před vlastním jménem stojí titul, který získal absolvent jako první. JUDr. Ing. Jan Novák absolvoval nejdříve studium na vysoké škole technického nebo ekonomického směru, potom vystudoval právnickou fakultu. Nižší tituly se po dosažení vyššího vynechávají. Pokud vystudoval dvě různé fakuty a na každé obdrží titul Mgr., vsunuje se mezi obě zkratky spojka a, nebo latinský ekvivalent et. (Mgr. et Mgr.).
       Rozdíl mezi JUDr., MUDr. ThDr. a JU.D., MU.D., Th.D.: titul ...Dr. je udělován od roku 1998 absolventům magisterského studia po absolvování rigorózní zkoušky. Titul .....D. je udělován po absolvování doktorského studia a obhajobě disertační práce (další tři roky studia).

 

Tituly před jménem

Bc. baccalaureus – bakalář (od r. 1990)

BcA. baccalaureus atris – bakalář umění

Mgr. magister – magistr (od r. 1990)

MgA. magister atris – magistr umění

Ing. ingénieur – inženýr (absolvent technického nebo ekonomického směru)

Ing. arch. ingénieur architectus – inženýr architekt

JUC. juris utriusque candidatus – kandidát obojího (světského i církevního) práva

JUDr. juris utriusque doctor – doktor obojího (světského i církevního) práva

ICDr. juris canonici doctor – doktor kanonického (církevního) práva

MDDr. medicinae dentalis doctor – doktor zubní medicíny (od r. 2004)

MSDr. medicinae stomatologicae doctor – doktor zubní medicíny (od r. 2004)

MUC. medicinae universae candidatus – kandidát všeobecné medicíny

MVC. medicinae veterinarinae candidatus – kandidát veterinární medicíny

MUDr. medicinae universae doctor – doktor všeobecné medicíny (lékař)

MVDr. medicinae veterinarinae doctor – doktor veterinární medicíny (veterinář)

PaedDr. paedagogiae doctor – doktor pedagogiky (neuděluje se od r. 1998)

PhMr. pharmaciae magister – magistr farmacie

PharmDr. pharmaciae doctor – doktor farmacie

PhDr. philosophiae doctor – doktor filozofie (po rigorózní zkoušce)

RNDr. rerum naturalium doctor – doktor přírodních věd (po rigorózní zkoušce)

RSDr. rerum socialium doctor – doktor sociálních /politických = komunistických/ věd (neuděluje se od r. 1990)

RCDr. rerum commercialium doctor – doktor obchodních věd (neuděluje se od r. 1998)

RTDr. rerum technicarum doctor – doktor technických věd (neuděluje se od r. 1998)

ThMgr. theologiae magister magistr teologie (bohosloví)

ThLic. theologiae licentiatus – licenciát teologie (po rigorózní zkoušce)

ThDr. theologiae doctor – doktor teologie (po rigorózní zkoušce)

 

    Na starších diplomech je titul Ing. uveden s malým počátečním písmenem (ing.), v anglicky mluvících zemích se Ing. překládá jako strojník nebo strojvůdce a není titulem.
    Titul JUDr. (PhDr., RNDr.) je českou specialitou, v anglicky mluvících zemích právník není doktor, titul se získává po obhájení rigorózní práce a složení zkoušky.

 

Vědecko-akademické hodnosti

(se získávají po dalších třech letech doktorského studia, zakončeného disertací)

 

Ph.D. philosophiae doctor ((pé há dé, pí ejč dý, tzv. velký doktorát), odpovídá dřívějšímu titulu CSc. (candidatus scientiarum – kandidát věd, neuděluje se od r. 1998)

Dr. doctor – doktor, odpovídá dřívějšímu titulu CSc. a současnému Ph.D. (neuděluje se od r. 1998)

DBA doctorate of business administration – doktor v oblasti podnikání a managamentu

Th.D. theologiae doctor – doktor teologie

JU.D. absolvent doktorského studia práv věd

JU.D. Scientiae absolvent doktorského studia právních věd

MU.D. absolvent doktorského studia medicíny

DSc. doctor scientiarum – doktor věd (dříve DrSc., neuděluje se od r. 1998)

Dr. h. c. doctor honoris causa – čestný doktor (za zásluhy v určitém oboru)

DiS / Dis diplomovaný specialista, absolvent vyšší odborné školy (od r. 1998)

doc. docent

prof. profesor

 

      titul profesor a vysokoškolský docent se píše s malým počátečním písmenem. Titul za jménem oddělujeme z obou stran čárkou: pan Jan Novák, DiS, Dr. h. c. Titul DiS se nepoužívá v oslovení.
      V anglosaském světě se tituly nepoužívají mimo půdu vysokých škol. V běžné komunikaci se titulem oslovuje pouze zasloužilý profesor nebo kněz, který bývá spíše oslovován „otče“.
      V Japonsku se v obchodním styku tituly nepoužívají, důležitý je systém hierarchie ve firmě, například šéf oddělení.

 

Anglosaské tituly

B.A. Bachelor of Arts – absolvent vysoké školy různých směrů

B.Eng. Bachelor of Engineering – absolvent vysoké školy inženýrských směrů

B.F.A. Bachelor of Fine Arts – absolvent vysoké školy uměleckého zaměření

MBA Master of Business Administration – absolvent univerzity

zaměřené na management
(postgraduální manažerské studium (em bí ej), u nás se používá před jménem.

LL.M. Master of Laws – absolvent právnické fakulty

M.S. / MSc Mater of Science – absolvent vysoké školy s vědeckou nebo technickou specializací

M.A. Master of Arts – absolvent vyššího stupně vysoké školy

M.Eng. Master of Engineering – absolvent vyššího stupně vysoké školy inženýrských směrů

M.F.A. Master of Fine Arts – absolvent vysoké umělecké školy

M.Div. Master of Divinity – absolvent teologické vysoké školy

M.D. Medical Doctor – doktor medicíny

M.Pol.Sc. Master of Political Sciences – absolvent školy zaměřené na politické vědy